เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

p41. นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก ) 
2. รับนักเรียนที่มีอายุ 3 – 9 ปี บริบูรณ์ 
3. รับทั้งประจำ และไป-กลับ 
4. รับสมัครตลอดปีการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร
( ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อให้ครูได้ประเมินความพร้อม ) 
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ ( เล่มสีน้ำเงิน )
4. ใบตรวจวัดการได้ยิน ( ถ้ามี )
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร
7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร

Facebooktwittergoogle_plusmail