การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการนำนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ตลอดจนสภาพและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นหลักในการดำเนินการ โดยมีการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร้อยละ 70 และสถานศึกษาจัดทำร้อยละ 30

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรม บูรณาการที่มุ่งให้เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยวางราก ฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อ เด็กๆ จะ ได้เรียนและเล่น ได้หัวเราะอย่างมีความสุข ได้ใช้ภาษามือสื่อสาร ได้มีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนกับบ้านของเด็กๆ ในขณะเดียวกับที่กระตุ้นให้เด็กแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ

ในด้านวิชาการ ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบรูณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระและทักษะผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ มีทักษะการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร ได้รับการฝึกพูดอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้าง ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละวัย แต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ตลอดจน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เติมเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

ด้านร่างกาย
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ด้านอารมณ์
1. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย ด้านสังคม
1. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านสติปัญญา
1. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ภาษามือและภาษาพูด)
2. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

Facebooktwittergoogle_plusmail