ภารกิจ

กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ใช้วิธีและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม
7. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
8. จัดแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมอย่างเหมาะสม

Facebooktwittergoogle_plusmail