เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีโครงสร้างชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและจุดมุ่งหมายการศึกษา(การศึกษาพิเศษ)ของสถานศึกษา
2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสอดคล้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา
3. โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล
6. ครูมีคุณธรรม จริยธรม และจรรณยาบรรณตามคุรุสภากำหนด
7. ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
8. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารตามคุรุสภากำหนด
9. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
10. ผู้บริหาร ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย
11. ผู้บริหาร ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติ
12. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ในจิตตารมณ์พระวรสารและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
13. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาให้เกิดคุณภาพทุกด้าน
14. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษา(การศึกษาพิเศษ)
15. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน
16. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
17. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยและก้าวหน้า

Facebooktwittergoogle_plusmail