ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง : เลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-425-335, 038-416-426 ต่อ 121, 140 
โทรสาร : 038-425-335, 038-716-204
วันที่ก่อตั้ง : 6 ตุลาคม 2525
เนื้อที่ : 6 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 807
ลักษณะโรงเรียน : เป็นโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสหศึกษารับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต : บาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ 
ผู้จัดการ : บาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการ : บาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์
ปรัชญาของโรงเรียน : คุณธรรมนำการศึกษา
คติพจน์ : รัก เมตตา พัฒนาตนเอง
คำขวัญ : ร่าเริง สดใส มีวินัย อบอุ่น พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา
สีประจำโรงเรียน : สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์สดใส ซื่อสัตย์สุจริต 
สีแดง หมายถึง การให้ชีวิต ความรัก ความอบอุ่นและการศึกษา

Facebooktwittergoogle_plusmail