• 20170310_3_1

  จบปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ฉลองความสำเร็จของนักเรียน 9 คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชายพันธมิตร ภูชมชื่น  […]

  Read more »
 • 3

  สืบสานความเป็นไทย

  ก่อนจบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ มารยาทไทย ขนมไทย และการละเล่นไทย ซึ่งเด็ก […]

  Read more »
 • 1

  อบรมภาษามือ

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานของตน โดยบรรดาผู้ปกครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้การใช้ภาษาสัญลักษณ์เกี่ยวกับครอบครัว สัตว์ […]

  Read more »
 • SOT17020102

  ศึกษานอกสถานที่

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยพาน้อง ๆ นักเรียนเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดแสนสุข พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น […]

  Read more »
 • GOI_7701

  รักการอ่าน

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความใฝ่รู้ รักการอ่านและค้นคว้า  และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมสะกดคำต่าง ๆ ที่คุณครูติดแสดงไว้รอบบริเวณหน้าโรงเรียน

  Read more »
 • DSCN4142

  รักการอ่าน ครั้งที่ 2

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “รักการอ่าน ครั้งที่ 2” ขึ้นในวัน พุธที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งนักเรียนเป็นช่วงชั้น พร้อมภารกิจที่มอบหมาย คือ ชั้นอนุบาล 1 […]

  Read more »
 • 1

  ร่วมงานวิชาการ รสจ.

  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ […]

  Read more »
 • 1

  ทัศนศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในช่วงเช้า เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในบรรยากาศร่มรื่น […]

  Read more »
 • 1

  วันวิทยาศาสตร์

  ล่วงมาถึงสัปดาห์ที่ 14 ของปีการศึกษา 2559 ซึ่งหน่วยการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ “วันวิทยาศาสตร์” คณะครูจึงจัดได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ใน 5 ฐาน […]

  Read more »
 • 1

  วันแม่แห่งชาติ 2559

  12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จึงจัดกิจกรรม “วันแม่” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของตน โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีที่เรียบง่ายแต่ซาบซึ้งใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง   และในโอกาสนี้ […]

  Read more »
 • IMG_9616

  ภาษามือสำหรับผู้ปกครอง

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมภาษามือผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้เรียนรู้ภาษามือสำหรับการสื่อสารกับลูกหลาน และผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีโอกาสได้พบ โดยมีเนื้อหาสาระหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับผลไม้ สี […]

  Read more »
 • IMG_8526

  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

  เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  โดยในสัปดาห์นี้ นอกจากจะได้เรียนในหัวข้อ “ต้นไม้” แล้ว เด็ก ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ” ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความรักธรรมชาติและได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ดอกไม้  อีกทั้งยังมีการดูแลรดน้ำอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประดับห้องเรียนได้อีกด้วย

  Read more »
 • IMG_8313

  ..มิสเตอร์มอริซ ดิมมัค ประธานสถาบันรับรองมาตรฐานสากลวิทยาลัยนานาชาติ หรือ อาซิค และประธานมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น ประเทศอังกฤษ สำหรับมิตรภาพอันงดงาม การมอบใบรับรองมาตรฐานสากลฉบับใหม่ ระดับคุณภาพสูง ให้กับโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นระยะเวลา 4 ปี ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนฯ […]

  Read more »
 • IMG_7169

  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี และอาชีพที่ฉันรัก

  ในโอกาสที่นักศึกษาทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส มาให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการรักษาสุขภาพช่องปาก  ตลอดจนทำการตรวจสุขภาพฟัน  และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ทางโรงเรียนได้ผนวกกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี และอาชีพที่ฉันรัก คืออาชีพทันตแพทย์ เข้าไปด้วย  เด็ก ๆ ให้ความสนใจ และตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับแจกยาสีฟันและแปรงสีฟันไปใช้ด้วย

  Read more »
 • 1

  สำเร็จการศึกษาปฐมวัย

  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 คน และนักเรียนพิการซ้อน 1 คน ได้รับวุฒิบัตรโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา […]

  Read more »
 • 1

  ทัศนศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ต้นมะพร้าว และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคณะครูได้พานักเรียนเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ และศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งน้อง […]

  Read more »
 • 1

  อบรมภาษามือไทยครั้งที่ 2/ 2558

  ในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมอบรมภาษามือไทยครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน  ครูโชติวรรณ สุขสำราญ ซึ่งเป็นคุณครูหูหนวก นำทีมดำเนินการจัดอบรม […]

  Read more »
 • 1

  เล่านิทานภาษามือ

  เป็นครั้งที่สองในปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานภาษามือ โดยในครั้งนี้มีเด็ก ๆ จำนวน 7 คน ร่วมกันเล่าเรื่อง “ผักกาดยักษ์” ด้วยภาษามือและท่าทาง นำความสนุกสนานและประทับใจมาสู่เพื่อน ๆ และคุณครูทุกท่าน  ขอขอบคุณผู้ฝึกสอน […]

  Read more »
 • 11

  รักการอ่านและอาเซียนร่วมใจ

  ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมรักการอ่านและอาเซียนร่วมใจขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา โดยคุณครูได้แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับชั้นเรียน นอกจากนักเรียนจะมีความสุขสนุกสนานแล้ว ยังได้รู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ […]

  Read more »
 • 1

  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้น โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้จาก 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นไทย และขนมไทย นอกจากจะได้เข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้น […]

  Read more »

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Activity 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 พฤษภาคม วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 16-31 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ทั้ง 20 โครงการ ฝ่ายต่างๆ โรงเรียน 16 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/59 ฝ่ายวิชาการ […]

SONY DSC

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูนวก) ระดับปฐมวัย อายุ 3-9 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 มีทั้งประจำและไปกลับ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ มีนาคม 2557 นี้ไป ติดต่อได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โทร (038) […]

กิจกรรมความเคลื่อนไหว

20170519_4_1

สัปดาห์แรก

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2560 ด้วยเด็กนักเรียนจำนวน 42 คน รวมถึงน้องวัย 3 ขวบจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยในสัปดาห์แรก น้อง ๆ รุ่นอนุบาล 2 และ 3 เริ่มเข้าเรียนกันอย่างพร้อมเพรียง แต่เด็กใหม่จำนวน 11 คน ยังทยอยกันเดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ  อยู่

20170310_3_1

จบปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ฉลองความสำเร็จของนักเรียน 9 คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชายพันธมิตร ภูชมชื่น  เด็กชายอดิลักษณ์ ศิริล้น  เด็กหญิงปิยาพัชร สอนส่ง เด็กชายธรรมสรณ์ แซ่ตั้ง เด็กชายจินดาโชติ ศรีสุข เด็กหญิงอาริสา กลิ่นสุคนธ์ […]

3

สืบสานความเป็นไทย

ก่อนจบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ มารยาทไทย ขนมไทย และการละเล่นไทย ซึ่งเด็ก ๆ ได้สนุกกับเรียนรู้ในบรรยากาศความเป็นไทย ตลอดจนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข

1

อบรมภาษามือ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานของตน โดยบรรดาผู้ปกครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้การใช้ภาษาสัญลักษณ์เกี่ยวกับครอบครัว สัตว์ ผลไม้ สี และสถานที่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ตลอดจนได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

SOT17020102

ศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยพาน้อง ๆ นักเรียนเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดแสนสุข พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ต้นกล้วย ที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ.. เด็ก ๆ ได้รับทั้งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

GOI_7701

รักการอ่าน

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความใฝ่รู้ รักการอ่านและค้นคว้า  และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมสะกดคำต่าง ๆ ที่คุณครูติดแสดงไว้รอบบริเวณหน้าโรงเรียน

DSCN4142

รักการอ่าน ครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “รักการอ่าน ครั้งที่ 2” ขึ้นในวัน พุธที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งนักเรียนเป็นช่วงชั้น พร้อมภารกิจที่มอบหมาย คือ ชั้นอนุบาล 1 ทำท่าภาษามือ อนุบาล 2 สะกดคำศัพท์จากรูปภาพ และอนุบาล 3 สะกดและเขียนคำศัพท์ โดยได้กำหนดคำศัพท์ไว้ 10 จุด […]

1

ร่วมงานวิชาการ รสจ.

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ โดยการร่วมแข่งขัน 5 รายการ นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้  เหรียญทองจากการแข่งต่อเลโก้ และการทอยเบี้ยแสนสนุก  ตลอดจนเหรียญเงินจากการแข่งวาดภาพระบายสีเทียน การฉีกปะกระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน  ในโอกาสเดียวกันนี้ […]

ผลงานของเรา

20170310_3_1

จบปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ฉลองความสำเร็จของนักเรียน 9 คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชายพันธมิตร ภูชมชื่น  เด็กชายอดิลักษณ์ ศิริล้น  เด็กหญิงปิยาพัชร สอนส่ง เด็กชายธรรมสรณ์ แซ่ตั้ง เด็กชายจินดาโชติ ศรีสุข เด็กหญิงอาริสา กลิ่นสุคนธ์ […]

1

อบรมภาษามือ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานของตน โดยบรรดาผู้ปกครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้การใช้ภาษาสัญลักษณ์เกี่ยวกับครอบครัว สัตว์ ผลไม้ สี และสถานที่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ตลอดจนได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

1

ร่วมงานวิชาการ รสจ.

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ โดยการร่วมแข่งขัน 5 รายการ นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้  เหรียญทองจากการแข่งต่อเลโก้ และการทอยเบี้ยแสนสนุก  ตลอดจนเหรียญเงินจากการแข่งวาดภาพระบายสีเทียน การฉีกปะกระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน  ในโอกาสเดียวกันนี้ […]

1

สำเร็จการศึกษาปฐมวัย

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 คน และนักเรียนพิการซ้อน 1 คน ได้รับวุฒิบัตรโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีในหลายรูปแบบ  ทั้งนี้ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน […]

1

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 และส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน คณะครูและเพื่อนๆส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนให้การศึกษาแก่บุตรหลานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบข้าง โดยมีบาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาลที่สำเร็จการ จำนวน 8 คน ได้แก่ น้องแป้ง วัชราภรณ์ […]

1

อบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดการอบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอนกประสงค์ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 35 ท่าน

1

อบรมภาษามือไทย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรม “อบรมภาษามือไทย” สำหรับผู้ปกครอง เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้ใช้ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ก่อนช่วงวันหยุดยาว คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเรียนรู้สัญลักษณ์ภาษามือ เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มิตรภาพ อีกทั้งบรรดาผู้ปกครองยังได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า

1

ยุวบัณฑิต

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “ยุวบัณฑิต” ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 1 คน และเด็กออทิสติก […]