ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

p1โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2525 โดยดำริของบาทหลวงเรย์มอนด์ เอ เบรนนัน ท่านเป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เชื้อสายอเมริกัน คณะพระมหาไถ่ โดยมีนางสาวน้อมจิต อารีพรรค เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่ 6/2525 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาคารเรียนสองชั้นเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 2 และได้เปลี่ยนรับนักเรียนเป็นระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในปี พ.ศ.2544 ทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. รับนักเรียนอายุ 3-9 ปี เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา นักเรียนสามารถอยู่ประจำและไป-กลับ การดำเนินงานของโรงเรียนนั้น ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนพิการ และส่วนหนึ่งได้จากเงินบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน

ในปีการศึกษา 2544 ได้รับงบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคาร 5 ชั้น จากยูโรเปี้ยน คอมมิชชั่น ประเทศอังกฤษ โรงเรียนใช้อาคารชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามเป็นที่ประกอบการ โดยใช้พื้นที่อาคารชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองเป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรม ส่วนชั้นที่สาม ใช้เป็นหอนอนของนักเรียนประจำ ซึ่งแยกห้องนอนชายและห้องนอนหญิง ส่วนชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าเป็นส่วนที่พักของเด็กกำพร้าในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

Facebooktwittergoogle_plusmail