สืบสานความเป็นไทย

« 1 ของ 3 »

ก่อนจบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ มารยาทไทย ขนมไทย และการละเล่นไทย ซึ่งเด็ก ๆ ได้สนุกกับเรียนรู้ในบรรยากาศความเป็นไทย ตลอดจนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข

Facebooktwittergoogle_plusmail