วันวิทยาศาสตร์

« 1 ของ 3 »

ล่วงมาถึงสัปดาห์ที่ 14 ของปีการศึกษา 2559 ซึ่งหน่วยการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ “วันวิทยาศาสตร์” คณะครูจึงจัดได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ใน 5 ฐาน ได้แก่ 1. หนังสือไม่พรากจากกัน  2. เล่นกับเงา  3. ระเบิดลาวา  4. ภูเขาไฟระเบิด และ 5. แม่เหล็ก  เด็ก ๆ รู้สึกสนุก ตื่นเต้น และได้ลุ้นไปกับกิจกรรมในแต่ละฐาน

Facebooktwittergoogle_plusmail