วันแม่แห่งชาติ 2559

« 1 ของ 3 »

12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จึงจัดกิจกรรม “วันแม่” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของตน โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีที่เรียบง่ายแต่ซาบซึ้งใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง   และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมีผู้ใจบุญแต่ไม่ประสงค์ออกนามสองท่าน ที่ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ด้วย

Facebooktwittergoogle_plusmail