ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
16-31 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ทั้ง 20 โครงการ ฝ่ายต่างๆ โรงเรียน
16 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
16 กิจกรรมออมเงิน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
เริ่มทุกวันศุกร์ เรียนภาษามือวันละ 2 คำ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
เริ่ม 20 กิจกรรมอนุรักษ์สวมเสื้อเชิ้ตลายดอกในวันพุธ ฝ่ายบริการ โรงเรียน
20 ตรวจวัดสายตาคุณครูและนักเรียน ฝ่ายบริการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
23 กิจกรรมผู้นำ ผู้ตาม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
31 ประชุมประจำเดือนครูและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 1/59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
27 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คระครูทุกคน ห้องประชุมมูลนิธิ
31 กิจกรรมลงมติเลือกหัวหน้าห้อง  และหัวหน้าหอนอน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน

มิถุนายน

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
13 -24 ตรวจวัดการได้ยินนักเรียนทุกคน ฝ่ายวิชาการ ห้องตรวจวัดการได้ยิน
17 กิจกรรมรณรงค์เด็กดีไม่ทิ้งขยะ ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน
 10 จัดทำและส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนนักเรียนพิการประจำปี 1/59 ฝ่ายธุรการ โรงเรียน
17 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน1/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
18 อบรมจิตวิญญาณความเป็นครู ฝ่ายวิชาการ ร.ร.ดาราสมุทรศรีราชา
20 กิจกรรมรณรงค์ปิดน้ำปิดไฟหลังใช้งาน ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน
23 กิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุมเล็กมูลนิธิ
20-24 ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
30 ประชุมประจำเดือนครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน

กรกฎาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
5-8 กิจกรรมรณรงค์บรรยากาศน่าเรียน ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน
12-15 กิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
14 ถวายเทียนพรรษา ที่วัดพร้อมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝ่ายปกครอง วัด……………………
15 อบรมภาษามือไทยครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการ หอประชุมมูลนิธิฯ
21-22 ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
29 กิจกรรมสุขอนามัย “หนูน้อยสุขภาพดี” ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน
29 ประชุมประจำเดือนครูและกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ

 สิงหาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
1-31 นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภายในครั้งที่ 1/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
5 กิจกรรมรณรงค์กำจัดเหา ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน
24 ตรวจเอกสารรับเงินอุดหนุนประจำปี 2559จากศูนย์เขต 3 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
26 กิจกรรมเล่านิทานภาษามือ ครั้งที่ 1/59 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
31 ประชุมประจำเดือนครู ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ

กันยายน

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
 2 กิจกรรมพ่อครู – แม่ครู ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
9 กิจกรรมวันเกิดแม่พระ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
12 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
14 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
12-16 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
30 ประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 2/59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นที่ 2 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน

 ตุลาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
1-24 ปิดภาคเรียนที่1/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
11-13 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ชุมชน
25 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน

 พฤศจิกายน

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
1-4 ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
14 กิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
25 กิจกรรมเล่านิทานภาษามือ ครั้งที่ 2/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
30  ประชุมประจำเดือนครูและประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 3/59 ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นที่ 3 ฝ่ายบริหาร ห้องธุรการ

ธันวาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
9 อบรมภาษามือไทยครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ หอประชุมมูลนิธิฯ
12-16 ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
25 กิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
26-31 กิจกรรมแบ่งปันความสุขร่วมกับครอบครัว ฝ่ายบริการ บ้านตนเอง

มกราคม 2560

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
13 กิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
16 กิจกรรมวันครู ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน
20 ตรวจฟัน ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริการ โรงเรียน
27 กิจกรรม Walk Rally ฝ่ายวิชาการ รอ………
31 ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นที่  4 ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ
ประชุมประจำเดือนครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน

กุมภาพันธ์ 2560

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
1-28 นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภายในครั้งที่ 2/2559 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
6-10 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
17 กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนของครู
28 ประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 4/59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน

 มีนาคม 2560

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
10 กิจกรรม “บัณฑิตน้อย” ปีการศึกษา 59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
11 ปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
13-31 จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
23-25 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน

 เมษายน 2560

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
27-30 เม.ย. 2560 สัมมนาประจำปี ฝ่ายบริหาร รอการประสานงาน

 

Facebooktwittergoogle_plusmail