สำเร็จการศึกษาปฐมวัย

« 1 ของ 6 »

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 คน และนักเรียนพิการซ้อน 1 คน ได้รับวุฒิบัตรโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีในหลายรูปแบบ  ทั้งนี้ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาท ความตอนหนึ่งสรุปได้ว่า ความสำเร็จของเด็กทั่วไปเป็นที่น่ายินดี แต่ผู้ปกครองและคุณครูของเด็ก ๆ ทั้ง 8 คนในวันนี้ ควรภาคภูมิใจมากเป็นสองเท่า

Facebooktwittergoogle_plusmail