Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

สืบสานความเป็นไทย

ก่อนจบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ มารยาทไทย ขนมไทย และการละเล่นไทย ซึ่งเด็ก ๆ ได้สนุกกับเรียนรู้ในบรรยากาศความเป็นไทย ตลอดจนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข

» Read more

อบรมภาษามือ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานของตน โดยบรรดาผู้ปกครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้การใช้ภาษาสัญลักษณ์เกี่ยวกับครอบครัว สัตว์ ผลไม้ สี และสถานที่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ตลอดจนได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

» Read more

ศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยพาน้อง ๆ นักเรียนเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดแสนสุข พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ต้นกล้วย ที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ.. เด็ก ๆ ได้รับทั้งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

» Read more