Monthly Archives: ธันวาคม 2016

รักการอ่าน ครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “รักการอ่าน ครั้งที่ 2” ขึ้นในวัน พุธที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งนักเรียนเป็นช่วงชั้น พร้อมภารกิจที่มอบหมาย คือ ชั้นอนุบาล 1 ทำท่าภาษามือ อนุบาล 2 สะกดคำศัพท์จากรูปภาพ และอนุบาล 3 สะกดและเขียนคำศัพท์ โดยได้กำหนดคำศัพท์ไว้ 10 จุด รอบบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนเดินวนตามคำศัพท์จนครบแล้วทำใบงานตามช่วงชั้น เด็ก ๆ ได้รับความรู้อย่างมากและสนุกสนานกับกิจกรรมที่คุณครูจัดเตรียมให้

» Read more