Monthly Archives: สิงหาคม 2016

นิทานภาษามือ ครั้งที่ 1/2559

ชาวนากับงูเห่า ราชสีห์กับหนู กระต่ายกับเต่า และเด็กเลี้ยงแกะ เป็นนิทาน 4 เรื่องในกิจกรรมนิทานภาษามือ ที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าห้องอาหารของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  โดยน้อง ๆ มีโอกาสได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เล่นบทบาทสมมุติ กล้าแสดงออก และฝึกทักษะการใช้ภาษามืออย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้แง่คิดต่าง ๆ และคุณธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนิทานด้วย

» Read more

วันวิทยาศาสตร์

ล่วงมาถึงสัปดาห์ที่ 14 ของปีการศึกษา 2559 ซึ่งหน่วยการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ “วันวิทยาศาสตร์” คณะครูจึงจัดได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ใน 5 ฐาน ได้แก่ 1. หนังสือไม่พรากจากกัน  2. เล่นกับเงา  3. ระเบิดลาวา  4. ภูเขาไฟระเบิด และ 5. แม่เหล็ก  เด็ก ๆ รู้สึกสนุก ตื่นเต้น และได้ลุ้นไปกับกิจกรรมในแต่ละฐาน

» Read more

วันแม่แห่งชาติ 2559

12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จึงจัดกิจกรรม “วันแม่” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของตน โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีที่เรียบง่ายแต่ซาบซึ้งใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง   และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมีผู้ใจบุญแต่ไม่ประสงค์ออกนามสองท่าน ที่ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ด้วย

» Read more

ภาษามือสำหรับผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมภาษามือผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้เรียนรู้ภาษามือสำหรับการสื่อสารกับลูกหลาน และผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีโอกาสได้พบ โดยมีเนื้อหาสาระหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับผลไม้ สี ครอบครัว อาชีพ ของใช้ในบ้าน และคำต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  บรรดาผู้ปกครองได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว และสนุกสานกับกิจกรรมที่คณะครูได้สอดแทรกในเนื้อหา

» Read more

รักการอ่าน ครั้งที่ 1

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “รักการอ่าน ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามระดับชั้นและห้องเรียน คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องใช้คำศัพท์หมวดเดียวกัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกใช้ภาษามือในการบอกความหมายของคำ รวมถึงการฝึกสะกดคำศัพท์ ได้อย่างแม่นยำ สำหรับพี่ ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3

» Read more