Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  โดยในสัปดาห์นี้ นอกจากจะได้เรียนในหัวข้อ “ต้นไม้” แล้ว เด็ก ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ” ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความรักธรรมชาติและได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ดอกไม้  อีกทั้งยังมีการดูแลรดน้ำอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประดับห้องเรียนได้อีกด้วย

» Read more

..มิสเตอร์มอริซ ดิมมัค ประธานสถาบันรับรองมาตรฐานสากลวิทยาลัยนานาชาติ หรือ อาซิค และประธานมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น ประเทศอังกฤษ สำหรับมิตรภาพอันงดงาม การมอบใบรับรองมาตรฐานสากลฉบับใหม่ ระดับคุณภาพสูง ให้กับโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นระยะเวลา 4 ปี ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนฯ ตลอดจนโครงการปรับปรุงถนนภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา..

» Read more

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี และอาชีพที่ฉันรัก

ในโอกาสที่นักศึกษาทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส มาให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการรักษาสุขภาพช่องปาก  ตลอดจนทำการตรวจสุขภาพฟัน  และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ทางโรงเรียนได้ผนวกกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี และอาชีพที่ฉันรัก คืออาชีพทันตแพทย์ เข้าไปด้วย  เด็ก ๆ ให้ความสนใจ และตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับแจกยาสีฟันและแปรงสีฟันไปใช้ด้วย

» Read more