Monthly Archives: มกราคม 2016

Second Story Telling Activity

“The Enormous Turnip” was the second story told with signs and actions of students at Sotpattana School for the Deaf in this academic year.. Dressed up as different actors/actresses, 7 young but gifted performers enjoyed relating the tale to their schoolmates. Credit goes to Producer Chotiwan, the only deaf instructor in our school but has many talents we all admire..

» Read more

เล่านิทานภาษามือ

เป็นครั้งที่สองในปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานภาษามือ โดยในครั้งนี้มีเด็ก ๆ จำนวน 7 คน ร่วมกันเล่าเรื่อง “ผักกาดยักษ์” ด้วยภาษามือและท่าทาง นำความสนุกสนานและประทับใจมาสู่เพื่อน ๆ และคุณครูทุกท่าน  ขอขอบคุณผู้ฝึกสอน คือ คุณครูโชติวรรณ ซึ่งเป็นคุณครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   และมากด้วยความสามารถพิเศษครับ/ค่ะ

» Read more

3rd I-Love-Reading Plus United ASEAN Programme

Sotpattana School for the Deaf organised an outdoor activity with the aim to promote reading and child development. The “I Love Reading” Programme was the third of its kind during the current academic year and this time children also got to know more about the 10 member countries of the Association of South East Asian Nations, i.e. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Divided into 3 groups by levels – K1, K2 and K3 – children were encouraged to realise the significance of reading and keenness to learn, and making them their habits. It was also hoped that the school would be an effective ongoing learning center. The photos show how the young participants had enjoyed the morning..

» Read more

รักการอ่านและอาเซียนร่วมใจ

ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมรักการอ่านและอาเซียนร่วมใจขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา โดยคุณครูได้แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับชั้นเรียน นอกจากนักเรียนจะมีความสุขสนุกสนานแล้ว ยังได้รู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย มากขึ้นด้วย

» Read more

Conserving Thai Culture

Sotpattana School for the Deaf held a special activity presenting Thai culture including Traditional Ceremonies, Desserts and Games.. Fr. Michael Weera Phangrak presided over the opening ceremony marking the start of the day with three learning stations. The teachers dressed in traditional costumes and helped the children learn about practice during Songkran festival, including the blessing ceremony and sprinkling of water onto a Buddha image, appreciate Thainess through their preparation of Khanom Thien Thai dessert, and be amused by participating in Thai children’s games including “Khi Ma Khan Kluay” or Banana Rib Hobbyhorse Riding, “Ngu Kin Hang” or Snake Bites Tail, and “Mon Son Pha” or “The Mon hiding cloth..”

» Read more

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้น โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้จาก 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นไทย และขนมไทย นอกจากจะได้เข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้น ผ่านทางการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระพุทธรูป เล่นงูกินหาง ขี่ม้าก้านกล้วย เล่นมอญซ่อนผ้า ฝึกรำไทย และแต่งกายแบบไทยแล้ว เด็ก ๆ ยังได้ทานขนมเทียนที่ตนเองหัดทำด้วย

» Read more

Learning from a Trip to Pattaya Park

Forty-nine students and teachers of Sotpattana School for the Deaf visited the Pattaya Park as part of their educational tour and had a wonderful afternoon. We appreciate Mr. David Keats and his friends Geoffrey for going along to make the trip full of fun and co-supporting the activity. Khun David’s friend Keith in England has also sent his contribution for which we are very grateful..

» Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวม 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนน้ำพัทยาปาร์ค โดยมีคุณเดวิด คีทส์ ชาวอังกฤษ และเพื่อนชื่อคุณเจ็ฟฟรี่ย์ มาเป็นอาสาสมัคร และนำงบประมาณมาสมทบ เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก ฝากขอบพระคุณคุณคีธ ซึ่งอยู่ที่อังกฤษ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ/ค่ะ

» Read more

Thai Children’s Day 2016

To mark the significance and value of children, Sotpattana School for the Deaf organised a day of fun and pleasure for its students and the pre-school kids of the Pattaya Orphanage.. Notwithstanding the rains which put off the outdoor activities, the young ones enjoyed themselves greatly through loads of action games and competitions, lovely refreshments, and wonderful company. They also learned about the need for integrity, perseverance and learning, as the key to success: which is the meaning of the motto given by Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha for the National Children’s Day 2016..

» Read more

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ที่เวียนมาอีกครั้ง โดยมีกิจกรรมและกีฬาสีในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 สำหรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และเด็กรุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งได้สนุกสนานกับการใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมชิงรางวัล มีความสุขกับขนมอร่อย ๆ เพื่อนน่ารัก ๆ และบรรดาผู้ใหญ่ที่แสนดี ตลอดจนได้เข้าใจในความหมายของคำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบให้เด็กไทยทุกคนในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “สุขสันต์วันเด็กครับ/ค่ะ”

» Read more