Monthly Archives: กันยายน 2015

โครงการอบรมภาษามือไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครองจำนวน 45 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะ และความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษามือไทย สามารถใช้ภาษามือติดต่อสื่อสารกับกับบุตรหลานของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการดูแลเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนต่อไป

» Read more

หนูน้อยรักสุขภาพ

โรงเรียนอนุบาลได้จักกิจกรรม “หนูน้อยรักสุขภาพ” ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ 1. ฐานการล้างมือ 2. ฐานรักฟัน โดยมีทันต์แพทย์ทิโมธี หลิว จากออสเตรเลีย เป็นวิทยากรและตรวจฟันให้กับเด็ก ๆ และ 3. ฐานอาหารดีมีประโยชน์ เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนาน ตลอดจนความรู้มากมายจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

» Read more

บุคคลที่ฉันรู้จัก

ในสัปดาห์การเรียนรู้หน่วย “บุคคลที่ฉันรู้จัก” คุณครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงน้อง ๆ อนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้รู้จักกับบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ใกล้ตัว ผ่านทางการแสดงของตัวแทนคุณครูและเพื่อน ๆ ในสถานการณ์จำลองของอาชีพพยาบาล แพทย์ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าแม่ค้า และชาวนา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงบทบาทสมมติในอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการซื้อขาย ที่ทำให้ลูกค้าวัยใสทั้งหลายทั้งอิ่มอร่อย สนุกสนาน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเงินและการใช้เงินที่แต่ละคนได้รับแจกอีกด้วย

» Read more