Monthly Archives: สิงหาคม 2015

ประกวดเล่านิทานภาษามือ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรม “ประกวดเล่านิทานภาษามือ” ภายใต้โครงการนิทานภาษามือ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร การกล้าแสดงออก รวมถึงการมีส่วนในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยเพื่อน ๆ รวมถึงคุณครูทั้งโรงเรียนต่างมีความสุขและตื่นตากับการรับชมลีลาของผู้เข้าประกวดจำนวน 17 คน จาก 3 ระดับชั้น ซึ่งผลการตัดสินจากคณะครู ให้น้องเปรม น้องเจฟ และน้องโบ ได้รับคะแนนสูงที่สุดในระดับชั้น อ. 3 อ. 2 และ อ. 1 ตามลำดับ

» Read more

วันวิทยาศาสตร์

ระหว่างสัปดาห์แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกับหลักการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานจมลอย ฐานแม่สี ฐานลาวาภูเขาไฟ และฐานแก้วน้ำมหัศจรรย์ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่ใกล้ตัว

» Read more