Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

ถวายเทียนพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาที่กำลังมาถึง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เดินทางไปยังวัดช่องลม นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเทียนพรรษา โดยมีน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาลในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และอาสาสมัครต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีเวียนเทียน ถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุ และสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีดีนอกสถานที่ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะรอบ ๆ บริเวณวัดด้วย ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดช่องลมเป็นอย่างสูง สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้คณะของเราได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อมครับ/ค่ะ

» Read more

กิจกรรมรักการอ่าน 1/2558

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม โดยเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของการอ่าน การใฝ่รู้ การค้นคว้า ซึ่งจะนำไปสู่การได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ความบกพร่องทางการได้ยินมิได้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน การเขียนและการจดจำ ในขณะที่การเรียนรู้ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้นักเรียนได้จดจำง่ายขึ้นจากการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ตามระดับชั้น

» Read more