Monthly Archives: มีนาคม 2015

อบรมบุคลากรปฐมวัย

นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปีการศึกษา.. ก้าวสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 คน จากโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เข้ารับการอบรม และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและการบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเภทความพิการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

» Read more

ความชื่นชมยินดีโอกาสครูหนูรับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยครูหนูเป็นหนึ่งในบัณฑิต11,478 ท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสนี้ ขอพระอวยพรให้เกียรติและความสำเร็จอันสูงส่งเป็นแรงบันดาลใจให้ครูหนูของเรา ก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นที่รักของคนรอบข้าง ตลอดจนมีสุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นเสมอครับ/ค่ะ

» Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 และส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน คณะครูและเพื่อนๆส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนให้การศึกษาแก่บุตรหลานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบข้าง โดยมีบาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาลที่สำเร็จการ จำนวน 8 คน ได้แก่ น้องแป้ง วัชราภรณ์ ต้องดี น้องสปาย ปุณยวัจน์ รัตนกร น้องเวฟ นภัทร กะออน น้องโน้ต กวินภพ ดีซ้อน น้องโน้ต อานนท์ สุดสมัย น้องเบนซ์ สุชานันท์ ปานนาค น้องเน็ต ณัฐวัฒน์ นาคทอง และน้องมีโอ สรยุทธ จันทร์สอน ขอให้มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น และก้าวหน้าในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวซูซานา ดูโบว่า ผู้อำนวยการสร้างและนักเขียนบทภาพยนตร์ จากสาธารณรัฐเช็ก สำหรับการแบ่งเวลาพักผ่อนในเมืองไทย นำภาพยนตร์ 4 เรื่องที่ผลิตเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มาฉายให้น้อง ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้ชม.. ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีและมิตรภาพ ขอพระอวยพรให้ภาพยนตร์ที่ส่งประกวดได้รับรางวัลในระดับโลกครับ/ค่ะ

» Read more