Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สวนสาธารณะบ้านอำเภอ ซึ่งติดกับชายหาดบ้านอำเภอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

» Read more

กิจกรรมค่ายหรรษา (Walk Rally)

18 กุมภาพันธ์ 2558: เด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้ร่วมกิจกรรมค่ายหรรษา (Walk Rally) ณ   สวนสาธารณะและชายหาดบ้านอำเภอ ซึ่งคณะครูได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และทักษะด้านสติปัญญา เกมส์สนุก ๆ การแข่งขันเป็นทีม และบรรยากาศที่สวยงาม ช่วยให้เด็ก ๆ รวมถึงคุณครู ได้รับประสบการณ์ความสุขกันอย่างเต็มที่

» Read more

อบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดการอบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอนกประสงค์ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 35 ท่าน

» Read more

กิจกรรมวาดภาพบนผ้า

..โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัด “กิจกรรมวาดภาพบนผ้า” ภายใต้โครงการอาชีพที่ฉันรัก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนฯ โดยกิจกรรมวาดภาพบนผ้า ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียน และช่วยเสริมประสบการณ์เรื่องอาชีพพ่อค้า-แม่ค้า  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านการเล่นเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนานด้วย

» Read more