Monthly Archives: ธันวาคม 2014

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน.. เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดโครงการรักการอ่าน ครั้งที่ 2/2557 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก  การพัฒนา  การสนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตของนักเรียน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย

» Read more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เรื่องการ “คมนาคม”

คณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำนักเรียน 30 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ เรื่องคมนาคม นอกจากจะเดินทางโดยรถหกล้อ ไปยังสถานีรถไฟพัทยา และโดยสารรถไฟไปยังสถานีพลูตาหลวงอย่างเพลิดเพลินและตื่นเต้นแล้ว ทางคณะได้ไปสัมผัสกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ในพื้นที่กองทัพเรือ สัตหีบ อีกทั้งได้ถือโอกาสเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เมื่อได้เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อีกด้วย นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และความสนุกสนานในระหว่างการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก กลับมาถึงโรงเรียนยังเล่าให้กลุ่มที่ขาดเรียนได้รับทราบอย่างออกรส

» Read more