Monthly Archives: มีนาคม 2014

ยุวบัณฑิต

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “ยุวบัณฑิต” ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 1 คน และเด็กออทิสติก จำนวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. เด็กชายคุณานนต์ ทองสาเทพ 2. เด็กชายชวพล รุ่งอำไพ 3. เด็กชายคุณภัทร วิริยกิจอนันต์ 4. เด็กชายอานุภาพ เวที 5. เด็กชายวรัญญู ถนอมธีระนันท์ 6. เด็กหญิงกานต์ชนก แสงศรี 7. เด็กหญิงธนภรณ์ เอี่ยมสำอาง และ 8. เด็กชายภูบดินทร์ กันแพงสี โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ บรรดาผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจำนวนหนึ่ง ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการปิดปีการศึกษา 2556 อย่างสวยงามและอบอุ่น ขอให้บัณฑิตน้อยของเราทุกคนได้ก้าวหน้าต่อไป แล้วติดต่อกลับมาแจ้งข่าวคราวกันบ้างนะคะ/ครับ

» Read more