Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

นิทรรศการและการประกวดสื่อการเรียนการสอน

นิทรรศการและการประกวดสื่อการเรียนการสอน : เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของแม่พิมพ์ของชาติ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดแสดงนิทรรศการและประกวดสื่อการเรียนการสอนของคณะครู ซึ่งผลิตขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา 2556 โดยมีกรรมการผู้รับเชิญมาร่วมในการตัดสินในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ บุคลากรจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และผู้ปกครองเด็กในโรงเรียน พร้อมกับการชมการสาธิตการใช้งานจริงกับบรรดานักเรียน ขอบคุณบุคลากรครูผู้ผลิตผลงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนของน้อง ๆ ขอให้มีความพากเพียร อดทน และก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ

» Read more

Teaching Aids: Exhibition and Contest

Teaching Aids: Exhibition and Contest.. Sotpattana School for the Deaf holds an exhibition and contest on teaching aids for the academic year 2013. Throughout the year, each of the teachers has been creating teaching aids for use in their effective and interesting work. The honorable judges include executives and teachers from the Pattaya Orphanage, as well as parents of the deaf students. Our children also experiment the various learning aids they have not seen in their class. Thanks to the teaching personnel for their creativity and congratulations on the quality production.

» Read more

กิจกรรม Walk Rally ประจำปีการศึกษา 2556

และแล้วกิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอยก็มาถึง “ กิจกรรม Walk Rally ประจำปีการศึกษา 2556” หรือกิจกรรมค่ายหรรษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย น้อง ๆ รุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้ร่วมพิธีเปิดค่ายโดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ก่อนจะสนุกสนาน ตื่นเต้น และสัมผัสกับฐานกิจกรรมสนุก ๆ หลากหลายและแปลกใหม่ทั้งสี่ คือฐานประดิษฐ์หมวกจากจานกระดาษ ฐานอารมณ์ดี-มีความสุข ซึ่งมีการละเล่นไทย เป่ากบ มอญซ่อนผ้า เสือกินวัว กระโดดเชือก เดินกะลา และกาฟักไข่ ฐานคิดได้-ทำได้ โยนบอล ประสมคำ และต่อภาพจากจิ๊กซอว์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง และฐานผจญภัย ที่น้อง ๆ ได้ระทึกใจกับการไต่เชือก ฝ่าอุโมงค์ และอุปสรรคต่าง ๆ

» Read more

2014 Walk Rally

2014 Walk Rally: Each year, the second and third year students at Sotpattana School for the Deaf look forward to having lots of fun at the annual Walk Rally activity. The new comers will enjoy their first experience and look forward to the next year’s event. Pre-school kids at the Pattaya Orphanage also enthusiastically join this special day. Rev. Michael Weera Phangrak opens the 2014 event which promotes children’s physical, emotional, social, and intellectual development through their participation in the four learning stations, i.e. Paper Art, Happy/Humorous, DIY, and Adventure. Special thanks to all concerned who make this a wonderful day.

» Read more

รักการอ่าน

ในภาคเรียนที่สองนี้ น้องๆ ทุกระดับชั้นในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้รับความรู้และตื่นเต้นสนุกสนานกับกิจกรรม ”รักการอ่าน” ซึ่งบรรดาคุณครูจัดขึ้นตลอดเช้าวันนี้ แม้เด็กส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร โดยคุณครูได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านทางกิจกรรมย่อยที่หลากหลายและแปลกใหม่ ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยฐานอะไรเอ่ย ฐานฉันอ่าน-ฉันรู้-ฉันวาด และฐานถอดรหัสพยัญชนะ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขจริง ๆ..

» Read more

“I Love Reading Programme”

Each year, towards the end of the second semester, children of Sotpattana School for the Deaf take part in the “I Love Reading Programme” and are encouraged to realize the significance of reading. Our teachers prepared three learning stations, i.e. “What is it?,” “I Read, I Know, I Draw,” and “Decoding Alphabets,” in the outdoor class. It took the whole morning for all the kids to go through these fun-filled stations. It’s so encouraging to see how keen the children are to learn..

» Read more