Category Archives: ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 พฤษภาคม วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 16-31 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ทั้ง 20 โครงการ ฝ่ายต่างๆ โรงเรียน 16 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/59 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 16 กิจกรรมออมเงิน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน เริ่มทุกวันศุกร์ เรียนภาษามือวันละ 2 คำ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน เริ่ม 20 กิจกรรมอนุรักษ์สวมเสื้อเชิ้ตลายดอกในวันพุธ ฝ่ายบริการ โรงเรียน 20 ตรวจวัดสายตาคุณครูและนักเรียน ฝ่ายบริการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 23 กิจกรรมผู้นำ ผู้ตาม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 31 ประชุมประจำเดือนครูและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 1/59 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 27 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คระครูทุกคน ห้องประชุมมูลนิธิ 31 กิจกรรมลงมติเลือกหัวหน้าห้อง  และหัวหน้าหอนอน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน มิถุนายน วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 13 -24 ตรวจวัดการได้ยินนักเรียนทุกคน ฝ่ายวิชาการ ห้องตรวจวัดการได้ยิน 17 กิจกรรมรณรงค์เด็กดีไม่ทิ้งขยะ ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน  10 จัดทำและส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อขอ […]

» Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูนวก) ระดับปฐมวัย อายุ 3-9 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 มีทั้งประจำและไปกลับ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ มีนาคม 2557 นี้ไป ติดต่อได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โทร (038) 416-426 ต่อ 140 หรือ 082-108-4871 E-mail : info@sotpattana.ac.th , info@thepattayaorphanage.org  

» Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (การศึกษาพิเศษ)  

» Read more