http://sotpattana.ac.th
image
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)
ระดับปฐมวัย อายุ 3-9 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 มีทั้งประจำและไปกลับ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ มีนาคม 2555 นี้ไป
ติดต่อได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร (038) 416-426 ต่อ 140 หรือ 089-1559214
E-mail mailto:sotpattana@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหว

image
กิจกรรมนิทานภาษามือ
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมนิทานภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยคุณครูโชติวรรณ สุขสำราญ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงของนักเรียนจำนวน 9 คน ในเรื่อง ?กระต่ายกับเต่า? บรรดานักแสดงมีสมาธิและความสุขที่เพื่อนๆ และคุณครู ได้ติดตามเนื้อหานิทานกันอย่างสนุกสนาน ทุกคนได้เรียนรู้สาระที่สอดแทรกอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องความพยายามเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ ความเกียจคร้านเป็นสิ่งไม่ดี และแม้จะช้าแต่สม่ำเสมอ ก็คว้าชัยได้ นอกจากนั้น น้องๆ ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษามือในการเล่านิทานอีกด้วย
image
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมพิเศษในระหว่างสัปดาห์ที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวิทยาศาสตร์ นอกจากจะได้รับความรู้ในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติจริงตามฐานกิจกรรม 3 ฐาน คือ ฐานแก้วดูดน้ำ ฐานนมเปลี่ยนสี และฐานแม่เหล็กมหัศจรรย์ ในบรรยากาศที่ไม่จำเจ หลังจากที่คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเปิดงานแล้ว น้องๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง มีโอกาสฝึกให้กล้าคิดและกล้าแสดงออก เปิดโลกทัศน์ รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
image
กิจกรรมการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่
ตลอดสัปดาห์นี้ หน่วยการเรียนของเด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ ?ต้นไม้? และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องต้นมะพร้าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่ โดยนักเรียนได้เดินทางพร้อมกับน้องๆ รุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และบรรดาคุณครู ไปยังอำเภอสัตหีบ เมื่อถึงศูนย์ฝึกทหารใหม่ กองทัพเรือ มีการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ให้สามารถอยู่ได้อย่างพอมี พอเพียง พออยู่ และพอกิน จากคณะวิทยากร นำโดยเรือตรีศุภชัย เกิดเจริญพร ในโอกาสนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้จากการมองและสัมผัสกับของจริง รวมถึงกระบือ เป็ด ไก่ และถ่านหุงต้ม อีกทั้งยังได้ปลูกต้นไม้คนละต้น และนำกลับมาดูแลต่อด้วย จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้เดินทางต่อไปยังฟาร์มกะลา หรือวันเดอร์ฟาร์ม เพื่อเติมพลังด้วยอาหารมื้อเที่ยง ต่อด้วยการชมสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะกระต่าย แพะ และแกะ ขอบพระคุณทุกท่านที่แบ่งปันทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสุขให้กับเด็กๆ ตลอดกิจกรรมในวันนี้ครับ/ค่ะ
image
กิจกรรมรักการอ่าน
ในการจัดโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ใช้พื้นที่ด้านหน้า รวมถึงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นของโรงเรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า และมีความใฝ่เรียนรู้จนเป็นนิสัย น้องๆ ระดับอนุบาล 1 ได้เรียนรู้ท่าภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนสมาชิกชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้เรียนการเขียนและสะกดคำต่างๆ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหล่านี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
หน้าแสดงผล/Pages : 1/38 ... [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38